POCZĄTKI AKCJI KATOLICKIEJ

Początek  wieku XX był czasem pogłębiającego się procesu odrzucenia Boga w życiu  społecznym, gospodarczym i politycznym. Dlatego też papież Pius X był  przekonany o konieczności powstania stowarzyszenia ludzi świeckich,  których rolą i zadaniem byłoby przywrócenie Boga do rodzin, instytucji  oraz wszelkich dziedzin życia ludzkiego. Rolę tę miała spełniać Akcja  Katolicka.
Zasady jej utworzenia i działania Pius X określił w  encyklice ,,IL FERMO PROPOSITO”, podkreślając w sposób apostolstwo Akcji  Katolickiej.
U schyłku wieku XX i początku XXI Bóg coraz częściej  odsuwany jest na dalszy plan w życiu społeczeństw. Dlatego też Jan Paweł  II reaktywując Akcję Katolicką mówił: ,,Niezastąpionym środkiem  formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy  katolickie. Trzeba, by Akcja Katolicka na nowo odżyła, bez niej bowiem  infrastruktura zrzeszeń katolickich jest niepełna.(…)Macie obowiązek i  prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego  człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga”.

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO- ŻYWIECKIEJ

Jest  to stowarzyszenie katolików, erygowane przez Biskupa Ordynariusza  naszej diecezji, powstałe 21 listopada 1996 roku. Działa pod  zwierzchnictwem Biskupa Diecezjalnego, który mianuje Asystenta  Diecezjalnego, bezpośrednio koordynującego działania AK. Obok Asystenta  biskup powołuje Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Patronem  AK w Polsce jest św.Wojciech, a świętem patronalnym jest Niedziela  Chrystusa Króla Wszechświata. Patronką AK naszej diecezji jest  Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła.
Sobór Watykański II określił AK jako współpracę świeckich w apostolacie hierarchicznym. Polska jest też uczestnikiem Międzynarodowej Federacji Akcji Katolickiej.

APOSTOLSTWO ŚWIECKICH

Celem  AK jest pogłębianie formacji chrześcijanskiej oraz organizowanie  bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w  prowadzeniu misji apostolskiej kościoła. AK realizuje swój cel przez  pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego  oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie w społeczeństwie i  najbliższym otoczeniu.

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII ŚW.URBANA
W KOBIERNICACH

Nasz  oddzial liczy obecnie 20 osób oraz jedną osoba kandydującą (staż  kandydacki trwa rok). Spotykamy się na spotkaniu formacyjnym raz w  miesiącu, w czwartek, uczestnicząc wcześniej we Mszy Świętej oraz  adoracji Najświętszego Sakramentu.
Oddział nasz powstał w roku 2000 z  inicjatywy obecnego Proboszcza, ks.Marka Kręciocha, który jest  parafialnym Asystentem AK. Pierwszym Prezesem POAK był pan Mieczysław  Morszczyzna, kolejnym pan Andrzej Sztafa, który w roku 2013 po raz piąty  odebrał dekret mianujący go Prezesem. Opiekę duchową i formacyjną  sprawuje ks. Proboszcz oraz kolejni ks.Wikariusze. Obecnie POAK zajmuje  się ks.Jakub Krupa.
W zakresie formacji i modlitwy, wychodząc naprzeciw potrzebom, AK w naszej parafii:
– codziennie przed wieczorną Mszą Świętą odmawia różaniec;
– prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca;
– podejmuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego;
– opiekuje się kawiarenką parafialną;
– prowadzi bibliotekę parafialną;
– organizuje pielgrzymki do sanktuariów na terenie Polski (m.in. do Leśnej, do Czernej, do Ludźmierza, do Warszawy, do Kodnia );
– w czasie świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia rozprowadzamy paczki rodzinom i osobom potrzebującym;
– prowadzimy gablotkę, w której obecnie przybliżamy myśl bł. Jana Pawła II.

Akcja Katolicka naszej parafii uczestniczy również w inicjatywach na szczeblu diecezjalnym:
– adwentowym i wielkopostnym Dniu Skupienia;
– rejonowych spotkaniach formacyjnych;
– sesji wiosennej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie;
– corocznych rekolekcjach zamkniętych;
– Rajdzie AK;
– Dniu Papieskim;
– Studium Katolickiej Nauki Społecznej.

Członkiem AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia, pragnie pogłębiać formację chrześcijańską.
Każdy  członek Akcji Katolickiej powinien dążyć do świętości, która jest  powołaniem każdego człowieka i drogą prowadzącą do Boga. Podkreślił to  Ojciec Święty Jan Paweł II 

ŚWIAT POTRZEBUJE BARDZIEJ ŚWIADKÓW NIŻ NAUCZYCIELI.